Pravidla a kontakt

Dražení předmětů

Dražitel přihozením (zvýšením ceny na určitou, jím stanovenou částku) závazně potvrzuje, že má o nabytí konkrétní aukční položky vážný zájem, je ochoten a schopen danou částku zaplatit v případě, že se stane vítězem dané aukce. Nejmenší možné přihození je v aukčním systému nastaveno o 10,- Kč. Svoji nabídku může dražitel zrušit (pouze ve vážně odůvodněných případech - překlep ve výši částky, dodatečné zjištění o nekompatibilitě atd.) do 3 hodin po přihození. Pro zrušení příhozu nás prosím neprodleně kontaktujte na email mikulasskadrazba@rytmusvychod.cz. Do emailu uveďte o jakou aukční položku se jedná, jaká je Vaše přezdívka a výše příhozu, kterou chcete zrušit. Nebude-li příhoz do 3 hodin po přihození zrušen, považuje se za platný a závazný.

Transparentnost aukce a povinnosti organizátora

Organizátor aukce je povinen na základě požadavku kteréhokoliv účastníka předložit závěrečnou zprávu obsahující soupis uzavřených a úspěšně dokončených aukcí, výpis z účtu.

Organizátor je povinen vést průběžný přehled aktuálních aukcí, sledovat veškerý provoz na aukčním serveru a operativně řešit případné aktuálně vzniklé problémy a krizové situace v co nejkratší době, tak aby nebyl narušen zdárný průběh celé akce.

Výtěžek (čistý zisk po odečtení prokazatelných administrativních a provozních nákladů) z této akce je věnován na hlavní činnost obecně prospěšné společnosti Rytmus Východní Čechy. Organizátor aukce je povinnen nejpozději do 30 dnů (do 3.1.2020) od jejího ukončení informovat veřejnost na svých stránkách a stránkách této aukce o jejím výsledku a způsobu, jakým byl/bude výtěžek využit. Všichni vítězové a donátoři aukce budou informováni o těchto skutečnostech také emailem.

Zaplacení aukčního předmětu

Po ukončení aukce budou jednotliví vítězové aukčních předmětů emailem informováni, jaký/é předmět/y v aukci získali a jaká je jejich konečná cena (tento email je generován systémem). Prosíme vítěze, aby posečkali, než je osloví pracovnice naší organizace. Pracovnice zrekapituluje, které všechny aukční položky jste v rámci dražby získali, jakým způsobem si je přejete předat a jaká je výsledná suma k úhradě (k sumě výher se započítává i případné poštovné a balné). Pro vítěze aukce je závazná až cena, kterou mu takto sdělí pracovnice naší organizace. Vítěz aukce je povinen do 10 dnů (tedy do 14.12.2019) po ukončení aukce provést úhradu výsledné částky buď osobně na našich pracovištích (Chrudim, Česká Třebová) nebo zasláním částky na účet číslo: 2600142132/2010 (vedený u Fio banka, a. s.) tak, aby po tomto datu mohla být zpracována výsledná bilance. Pro Vaši identifikaci uveďte do příkazu Vaši přezdívku, kterou jste se registrovali v aukci.

Předání aukčního předmětu

Výdej vydražené položky/ek je možný až po jejím/jejich uhrazení. Způsob převzetí předmětu je možný buď osobním odběrem (na pracovištích v Chrudimi, Česká Třebová), zasláním poštou, nebo jiným, předem dohodnutým způsobem. Náklady na dopravu vydraženého předmětu hradí vítěz aukce, pokud není v popisu aukce uvedeno jinak. Při zaslání výhry poštou bude účtováno balné 2 Kč.

Vyloučení dražitele

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoliv na základě vlastního uvážení (nebo odůvodněného upozornění jiného účastníka) vyloučit z okruhu uživatelů osoby, které svým jednáním narušují průběh aukce, které se v rámci i mimo tento server chovají nečestně, nebo svým konáním popírají základní myšlenky této aukce, nedodržují její pravidla, popřípadě nereagují na dotazy či pokyny provozovatele nebo používají vícenásobných identit. Proti rozhodnutí organizátora v těchto otázkách se není možné odvolat. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky aukce či aukci zrušit.

Ochrana osobních údajů

Organizátor a provozovatel serveru se zavazují k maximální ochraně soukromí účastníků a prohlašují, že veškeré údaje získané od nich jsou určeny pouze k technické administraci aukce a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Účastníci svojí registrací do aukčního systému dávají souhlas se zpracováním adresních a identifikačních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon.

Dobročinná aukce je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Kontakt

Organizátor aukce:

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.
IČO: 275 16 733

Sídlo: Heydukova 392, 537 01 Chrudim

Webové stránky: www.rytmusvychod.cz

Kontaktní osoba:

Kristýna Košvancová
+420 739 028 080
mikulasskadrazba@rytmusvychod.cz